Riskfaktorer

Riskfaktorer

Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Thunderful Group och aktiens framtida utveckling.

Nedan beskrivs de riskfaktorer som bedöms vara väsentliga för Koncernen. Thunderful Group har, i de fall en risk inte har kunnat kvantifieras, bedömt riskfaktorernas väsentlighet på grundval av sannolikheten för deras förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter för Koncernens verksamhet, resultat och/eller finansiella ställning och riskfaktorerna har därför graderats på en kvalitativ skala med beteckningarna låg, medelhög och hög. Redogörelsen nedan är baserad på information som är tillgänglig per dagen för Prospektet. Riskfaktorerna har delats in i kategorierna Risker relaterade till marknaden och verksamheten för utveckling och förläggning av spel (affärssegmentet Games), Risker relaterade till marknaden och verksamheten för distribution av spel, speltillbehör och leksaker (affärssegmentet Distribution), Risker relaterade till Koncernen i dess helhet och intern kontroll, Finansiella risker, Legala risker och Risker relaterade till aktierna och Erbjudandet. De riskfaktorer som för närvarande bedöms mest väsentliga presenteras först i varje kategori, medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning.

Läs mer i prospektet nedan: