Thunderful Group delårsrapport januari – september 2021

Stark tillväxt och god lönsamhet inom games, logistikutmaningar för distribution

Tredje kvartalet juli–september 2021

 • Intäkterna minskade med –1,6 procent till 762,0 MSEK (774,6 MSEK)
 • Justerad EBITA minskade –3,3 procent till 84,7 MSEK (87,6 MSEK), motsvarande en justerad EBITA-marginal på 11,1 procent (11,3 procent)
 • Justerad EBITDA ökade med 7,3 procent till 98,3 MSEK (91,6 MSEK), motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 12,9 procent (11,8 procent)
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 17,2 procent till 64,8 MSEK (78,3 MSEK), motsvarande en rörelsemarginal på 8,5 procent (10,1 procent)
 • Kvartalets resultat uppgick till 48,5 MSEK (56,2 MSEK)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,70 SEK (1,12 SEK)
 • Det operativa kassaflödet uppgick till –205,6 MSEK (69,7 MSEK)
 • Thunderful Group förvärvade spelstudion To The Sky den 10 augusti 2021.
 • Thunderful Group förvärvade den spanska spelstudion Stage Clear Studios, SL den 2 september 2021, se not 1 i bifogad rapport (PDF).
   

Perioden januari–september 2021

 • Intäkterna ökade med 5,2 procent till 1 887,1 MSEK (1 794,0 MSEK)
 • Justerad EBITA ökade med 3,5 procent till 181,2 MSEK (175,0 MSEK), motsvarande en justerad EBITA-marginal på 9,6 procent (9,8 procent)
 • Justerad EBITDA ökade med 14,0 procent till 215,6 MSEK (189,2 MSEK), motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 11,4 procent (10,5 procent)
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 15,0 procent till 125,1 MSEK (147,1 MSEK), motsvarande en rörelsemarginal på 6,6 procent (8,2 procent)
 • Periodens resultat uppgick till 82,1 MSEK (100,5 MSEK)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,18 SEK (2,01 SEK)
 • Det operativa kassaflödet uppgick till –174,8 MSEK (151,9 MSEK)
 • Thunderful Group förvärvade den tyska förläggaren och spelutvecklaren Headup GmbH den 15 mars 2021, se not 1 i bifogad rapport (PDF).
 • Thunderful Groups dotterbolag Coatsink Software Ltd ingick nya spelutvecklingsavtal till ett värde överstigande 20 MUSD.
 • Thunderful Group inkråmsförvärvade filmproduktionsbolaget Tussilago den 31 maj 2021.
 • Thunderful Group förvärvade spelstudion To The Sky den 10 augusti 2021.
 • Thunderful Group förvärvade den spanska spelstudion Stage Clear Studios, SL den 2 september 2021, se not 1 i bifogad rapport (PDF).  

Händelser efter kvartalets slut

Denna information är sådan information som Thunderful Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07:30 CET den 16 november 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Brjann Sigurgeirsson, VD, Thunderful Group
E-post: brjann@thunderfulgroup.com
Tel: +46 708 16 16 32

Anders Maiqvist, CFO, Thunderful Group
E-post: anders.maiqvist@thunderfulgroup.com
Tel: +46 739 37 24 36


Om Thunderful Group
Thunderful Group är en koncern verksam inom utveckling, förläggning och investeringar i spel samt distribution av Nintendoprodukter, spel, speltillbehör, leksaker med mera. Huvudkontoret ligger i Göteborg, och ytterligare kontor återfinns i Helsingborg, Helsingfors, Hohenwestedt, Hongkong, Karlshamn, Kungsbacka, Köln, Köpenhamn, Larvik, Madrid, Malmö, Newcastle, Skövde, Stockholm, Sunderland och Århus. Koncernens övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.