Bolagsstyrning

Thunderful Group AB, moderbolaget i Thunderful Group, är ett svenskt publikt aktiebolag och Bolagets bolagsstyrning har före noteringen på First North Premier styrts av aktiebolagslagen (2005:551) årsredovisningslagen (1995:1554) och andra tillämpliga lagar och regler, Bolagets bolagsordning samt interna styrdokument.

Från och med tidpunkten för noteringen av Bolagets aktier på First North Premier måste Bolaget även följa First North Premiers regelverk för emittenter, uttalanden från Aktiemarknadsnämnden gällande god marknadspraxis på den svenska  värdepappersmarknaden samt tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden anger en högre norm för god bolagsstyrning än aktiebolagslagens minimikrav och kompletterar således aktiebolagslagen genom att på ett antal områden ställa högre krav på bolagsstyrning, men möjliggör samtidigt för Bolaget att avvika från dessa om det i enskilda fall skulle anses leda till bättre bolagsstyrning (enligt principen ”följ eller förklara”). Sådana eventuella avvikelser, och den valda alternativa lösningen, ska beskrivas och orsakerna därtill förklaras i en bolagsstyrningsrapport årligen.

Bolaget förväntar sig för närvarande inte att redovisa några avvikelser från Koden från och med noteringen på First North Premier.

Åk till toppen