Årsstämma

Enligt aktiebolagslagen är årsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägare sin rösträtt i nyckelfrågor, såsom exempelvis ändringar av bolagsordningen, val av styrelse och revisor samt disposition av Bolagets vinst eller förlust.

Årsstämman måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret och utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma.

Enligt Bolagets bolagsordning sker kallelse till årsstämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelse hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse skett ska dessutom annonseras i Dagens Industri.

För att få närvara och rösta på årsstämman, antingen personligen eller genom fullmakt, ska aktieägare dels vara upptagen i den av Euroclear förda aktieboken sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före årsstämman.

Årsstämma 2023

Årsstämma i Thunderful Group AB äger rum onsdagen den 17 maj 2023.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att kontakta Thunderful Group. Förslag ska ha inkommit till styrelsen senast måndagen den 27 mars 2023.

Kontakt:
Thunderful Group AB (publ)
Att: Styrelsen
Kvarnbergsgatan 2
411 05 Göteborg
ir@thunderfulgroup.com