Bolagsordning

Antagen på årsstämma den 17 maj 2023.

 1. Företagsnamn
  Bolagets företagsnamn är Thunderful Group AB. Bolaget är publikt (publ).

 2. Styrelsens säte
  Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.

 3. Verksamhet
  Bolaget skall som moderbolag leda och administrera verksamhet inom utveckling, förläggning och distribution av data- och TV-spel, distribution av andra produkter samt förvalta fast och lös egendom och idka med ovanstående därmed förenlig verksamhet.

 4. Aktiekapital och antal aktier
  Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 stycken och högst 200 000 000 stycken.

 5. Styrelse
  Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 8 ledamöter utan suppleanter.

 6. Revisorer
  För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 till 2 revisorer och 0 till 1 revisorssuppleant.

 7. Kallelse till bolagsstämma
  Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

  För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

 8. Rätt att delta i bolagsstämma
  Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma ska anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

  Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i kallelse till bolagsstämman.

  Styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.

  Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

 9. Öppnande av stämma
  Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

 10. Årsstämma
  Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

  På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

  1. Val av ordförande vid stämman,
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
  3. Godkännande av dagordning,
  4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
  6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
  7. Beslut om

   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

   b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,

  8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,

  9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,

  10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 11. Räkenskapsår
  Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

 12. Avstämningsförbehåll
  Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
Åk till toppen