Revisionsutskott

Revisionsutskottet består av styrelseledamot Mats Lönnqvist, tillika ordförande i utskottet, samt styrelseordförande Patrick Svensk.

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets och Koncernens finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets och Koncernens interna kontroll, internrevision (om sådan funktion inrättas framöver) och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll. Utskottet ska även granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revision. I den mån valberedningen inte ges denna uppgift ska utskottet därtill biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet består av styrelseledamöterna styrelseordförande och ordförande i utskottet Patrick Svensk och Owe Bergsten ledamot i utskottet. Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor om (i) ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen, (ii) följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för koncernledningen, samt (iii) följa och utvärdera tillämpningen av eventuella riktlinjer för ersättare till ledande befattningshavare fastställda av bolagsstämman samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.

Åk till toppen