Valberedning

Bestämmelser om inrättande av valberedning återfinns i Koden. Valberedningens huvudsakliga uppgift är presentera lämpliga kandidater för rollerna som styrelseordförande, styrelseledamot och revisor, samt arvodering av dessa.

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den siste september.

Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen, eller om en ledamot avstår eller frånträder sin plats i valberedningen innan uppdraget är slutfört, ska styrelsens ordförande erbjuda nästa aktieägare (d.v.s. den fjärde största aktieägaren) att utse en ledamot i valberedningen, och så vidare. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Styrelsens ordförande eller någon annan av Bolagets styrelseledamöter ska inte vara valberedningens ordförande.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om en väsentlig ägarförändring inträffar senast sju veckor före årsstämman ska en ny ledamot utses. När en sådan ledamot har utsetts, ska denne ersätta den tidigare ledamoten i valberedningen som inte längre representerar en av de tre största aktieägarna. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från Bolaget, om inte annat beslutas av bolagsstämman.

Efter samråd med bolagets, per den 30 september 2023, röstmässigt största aktieägare består valberedningen av följande ledamöter:

  • Anders Holmgren (Setterwalls advokatbyrå), representant Bergsala Holding
  • Brjann Sigurgeirsson, representerar sig själv
  • Anders Enochsson, representant Knutsson Holding
  • Patrick Svensk, styrelsens ordförande

Anders Holmgren har utsetts till valberedningens ordförande.

Kontakt med valberedningen:
valberedning@thunderfulgroup.com

Åk till toppen