Strategi

Thunderful Groups affärsstrategi utgår från och möjliggörs i stor utsträckning av de starka operativa kassaflöden som genereras inom distributionsverksamheten

Det möjliggör i sin tur investeringar i initiativ som Koncernen bedömer är förknippade med högre tillväxtpotential. Genom att nyttja Koncernens operativa kassaflöden på ett ansvarfullt och välavvägt sätt kan Koncernen genomföra identifierade investeringar och samtidigt bibehålla en god finansiell stabilitet.

Koncernen har i samband med omstruktureringen av företagsgrupperna Thunderful och Bergsala identifierat tre strategiska fokusområden som Koncernen avser att allokera kassaflöden från distributionsverksamheten till:

 • Ökad investeringstakt inom utveckling och förläggning av spel
  För Koncernen innebär detta att segmentet Games med utgångspunkt i sin sedan tidigare starka spelportfölj kan utveckla samt påskynda fler och större spel, med samma filosofi som präglat tidigare spel. Internt säkrad finansiering innebär bland annat att Koncernen kan anställa mer personal för att upprätthålla god tillväxt och bibehålla samma höga kvalitet trots att spelen blir fler och större.

 • Investeringar som möjliggör nyttjande av immateriella rättigheter och varumärken för att skapa och utveckla upplevelser på nya medium och plattformar
  Det kan exempelvis vara att skapa sällskapsspel baserade på egenutvecklade spel, inleda ett samarbete med en utvecklare av speltillbehör eller att licensera ut immateriella rättigheter till en TV-serie utvecklad och producerad av tredje part.

 • Förvärv av kompletterande verksamheter och immateriella rättigheter
  Den globala spelindustrin har under en längre tid präglats av en omfattande konsolidering som skapat möjligheter för finansiellt starka aktörer att stärka sin portfölj av immateriella rättigheter samt stötta den organiska tillväxten. Thunderful Group avser att fortsätta växa organiskt genom investeringar i spelutveckling samt genom förvärv av huvudsakligen oberoende spelutvecklare med starka immateriella rättigheter och bevisad historisk organisk tillväxt. Koncernen har sedan tidigare erfarenhet från förvärv och integration, exempelvis av spelutvecklarna Guru Games som förvärvades i december 2019 och Coatsink som förvärvades i oktober 2020.

 • Upprätthålla och utveckla ip-centrerad verksamhet
  Thunderful Groups affärsstrategi präglas av ett fokus på immateriella rättigheter. Koncernens dotterbolag har tillsammans tillgång till en bred portfölj av såväl internt som externt ägda immateriella rättigheter och varumärken. Koncernen har genomgående ett holistiskt varumärkesperspektiv på samtliga aktiviteter och processer.
  Inom spelutvecklingsverksamheten bedrivs ett fokuserat arbete med att bibehålla och utveckla egna immateriella rättigheter. Målet är att identifiera nya distributionskanaler för att möta befintliga och potentiella konsumenter. För Koncernen innebär detta bland annat ett aktivt arbete med att säkerställa närvaro på plattformsägares kanaler och  plattformar. Goda relationer med plattformsägare kan också resultera i fördjupade kommersiella relationer, exempelvis investeringar i Thunderful Groups spelutvecklingsprojekt, för att därigenom säkerställa inflöde av nytt innehåll på sina plattformar.

 • Högkvalitativt utförande i koncernens segment
  En viktig komponent i Thunderful Groups affärsstrategi
  är att bibehålla och fortsätta utveckla såväl personal och intern kompetens som samarbeten och partnerskap. För att bibehålla Koncernens konkurrensstyrka inom spelutveckling, spelförläggning och distribution är det viktigt att samtliga Thunderful Groups dotterbolag vårdar Koncernens tillgångar, vilket exempelvis kan innebära att överföra ett spel till en ny plattform eller att utveckla nytt material eller uppföljare inom samma spelserie. Exempelvis har SteamWorld-serien ytterligare titlar under utveckling och Koncernen planerar även att utveckla uppföljare till de kommande spelen Lost in Random och The Gunk. En annan fundamental komponent i Thunderful Groups affärsstrategi är att bibehålla och utveckla Koncernens partnerskap och viktiga kontraktsrelationer för att maximera dotterbolagens tillväxt, erhålla nya varumärken och möjliggöra såväl tillgång till marknadsplatser och konsumenter som kostnadseffektiva processer och lösningar. Vidare är Thunderful Groups affärsstrategi beroende av Koncernens förmåga att bibehålla och etablera nya kanaler för att sälja och distribuera sina underhållningsprodukter. Bland annat fokuserar Koncernen i stor utsträckning på att diversifiera distributionsverksamhetens kanaler med fokus på digitala marknadsplatser. För att Thunderful Group ska kunna genomföra samtliga strategiska initiativ behöver Koncernen bibehålla och utveckla organisationen samtidigt som Koncernen präglas av en stark entreprenöriell kultur.
Åk till toppen