Thunderful Group bokslutskommuniké 2020

Ett intensivt år präglat av stark tillväxt och god lönsamhet

Fjärde kvartalet oktober–december 2020

 • Intäkterna ökade med 28,1 procent till 1 288,3 MSEK (1 005,4 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 67,8 MSEK (122,9 MSEK), en minskning med 44,8 procent och motsvarande en rörelsemarginal på 5,3 procent (12,2 procent).
 • Periodens resultat uppgick till 34,5 MSEK (100,2 MSEK).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,60 SEK (0,69 SEK).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till –117,0 MSEK (125,4 MSEK).
 • 7 december var den första dagen för handel med Thunderful Group-aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market.
 • Thunderful Group inkråmsförvärvade Station Interactive AB:s verksamhet.
 • Thunderful Group förvärvade Coatsink Software, Ltd.
   

Januari–december 2020

 • Intäkterna ökade med 45,6 procent till 3 082,3 MSEK (2 116,4 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 215,0 MSEK (209,1 MSEK), en ökning med 2,8 procent och motsvarande en rörelsemarginal på 7,0 procent (9,9 procent).
 • Periodens resultat uppgick till 135,0 MSEK (167,8 MSEK).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,59 SEK (3,36 SEK).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 48,7 MSEK (141,7 MSEK).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2020.

Jämförelsesiffror 2019 kommer från sammanlagd historisk finansiell information som presenterades i prospektet. De är ej från legal årsredovisning 2019.
 

Händelser efter kvartalets slut

 • Thunderful Group förvärvade den tyska förläggaren och spelutvecklaren Headup GmbH i februari 2021.

Denna information är sådan information som Thunderful Group AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2021 kl 07.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Brjann Sigurgeirsson, VD, Thunderful Group
E-post: brjann@thunderfulgroup.com
Tel: +46 708 16 16 32

Anders Maiqvist, CFO, Thunderful Group
E-post: anders.maiqvist@thunderfulgroup.com
Tel: +46 739 37 24 36


Om Thunderful Group

Thunderful Group är en huvudsakligen Nordisk koncern verksam inom utveckling och förläggning av spel samt distribution av exempelvis Nintendoprodukter, spel, speltillbehör och leksaker. Med huvudkontor i Göteborg och ytterligare kontor i Sunderland, Karlshamn, Kungsbacka, Århus, Skövde, Helsingfors, Malmö, Helsingborg, Köpenhamn, Larvik, Hohenwestedt och Hongkong, är Thunderful Groups övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.