Förtydliganden avseende bokslutskommuniké för 2020

25 februari 2021 · Bifogade filer
Thunderful Group AB (”Thunderful”) lämnar förtydliganden avseende bokslutskommuniké för 2020 och noterar att det bokförda rörelseresultatet för Coatsink Software justerats och reviderats lokalt vilket medfört negativ påverkan på Thunderful Games resultat för perioden 1 oktober – 31 december 2020 genom en minskad nettoomsättning. Vidare noterar Thunderful behov av ett förtydligande av nyckeltalen nettoomsättning och EBITDA inom segmentet Thunderful Distribution. Slutligen förtydligar Thunderful ökningen av Övriga externa kostnader.

Thunderful Games

Det bokförda rörelseresultatet för Coatsink Software avseende perioden 1 oktober - 31 december 2020 enligt lokala brittiska redovisningsprinciper uppgår till ca. 17 mSEK högre än skillnaden mellan totalt eget kapital i den reviderade balansräkningen per den 31 december 2020 och totalt eget kapital i Thunderfuls proformerade balansräkning per 30 september 2020.

Vid den bedömning som gjordes i samband med förvärvet av Coatsink Software samt publicerande för Thunderfuls IPO-prospekt av hur mycket av utvecklingen av spelet Jurassic World VR som skulle intäktsföras för perioden 1 januari - 30 september 2020 (proforma), gjorde Thunderful antagande om att ca. 70 procent av spelet var färdigställt per den 30 september. Den tidigare bedömningen har justerats i samband med bokslutet per 31 december 2020 för Coatsink Software. Justeringen av det resultatet för Coatsink Software har föranlett en minskad nettoomsättning för Thunderful Games för perioden 1 oktober – 31 december 2020.

Ovan påverkan är enbart en redovisningsmässig justering och har ingen påverkan på Thunderfuls kassaflöde. Vidare förtydligar Thunderful att Coatsink Softwares utveckling för helåret 2020 är enligt förväntan.

Thunderful Distribution

Nyckeltalen Nettoomsättning respektive EBITDA för segmentet Thunderful Distribution för perioden 1 oktober – 31 december 2020 förhåller sig enligt följande:


 

Nettoomsättning och EBITDA för Amo Toys under perioden är primärt påverkat av rådande restriktioner som följd av covid-19 inom Amo Toys huvudsakliga geografiska marknader.

Thunderful avser även i fortsättningen redovisa Nettoomsättning och EBITDA för respektive Bergsala, Amo Toys och Nordic Game Supply.

Thunderful förtydligar att ökningen av Övriga externa kostnader för perioden 1 oktober – 31 december 2020 mot motsvarande period föregående år primärt beror på ökade kostnader inom marknadsföring och logistik, mot bakgrund av den ökade Nettoomsättningen.

Åk till toppen