Kommuniké från årsstämma i Thunderful Group AB den 27 april 2021

27 april 2021 · Bifogade filer
Thunderful Group AB har hållit årsstämma den 27 april 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet
Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räk­ning­en och koncernbalansräkningen för 2020. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna framlagd ersättningsrapport. Årsstämman beviljade envar av styrelseleda­möterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst
Årsstämman beslutade om att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att till stämmans förfogande stående vinstmedel om sammanlagt 1 930 933 343 kronor inklusive årets vinst balanseras i ny räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och omval av revisor
Styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslut­ade om omval av styrelseledamöterna a Mats Lönnqvist, Owe Bergsten, Tomas Franzén, Oskar Burman samt Cecilia Ogvall såsom ordinarie styrelseledamöter. Mer information om styrelseledamöterna finns att tillgå via bolagets hemsida, www.thunderfulgroup.com

Mats Lönnqvist omvaldes som styr­el­sens ordförande.

Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets re­visor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Den auktoriserade revisorn Patric Hofréus kom­mer framgent att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 1 500 000 kronor, varav 500 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Valberedningen m.m.
Årsstämman beslutade att oförändrat anta de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och in­struktioner för valberedningen som antogs 2020, innebärande att riktlinjerna ska gälla intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma. Bolaget ska således alltjämt ha en valberedning bestående av fyra personer. De tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen och därut­över ska styrelsens ordförande vara ledamot av valberedningen. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelser om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar eller för att utöka bolagets expansion på annat vis. Bemyndigandet innebär att styrelsen som högst får emittera så många aktier, teckningsoptioner, berättigande till nyteckning av aktier och/eller konvertibler, berättigande till konvertering till nya aktier som bolaget kan emittera med beaktande av de gränser för bolagets aktiekapital och antal aktier som återfinns i bolagets bolagsordning vid dagen för förslaget.

Besluten i sin helhet
De antagna riktlinjerna och besluten i sin helhet finns tillgängliga på www.thunderfulgroup.com.  

Denna information lämnades för offentliggörande den 27 april, 2021 kl. 20:00.

Bifogade filer

Åk till toppen