Thunderful Group ingår överenskommelse avseende ändring av tilläggsköpeskilling kopplat till förvärvet av Coatsink Software Ltd

14 oktober 2022 · Bifogade filer
Thunderful Group (”Thunderful”) meddelar idag att en överenskommelse har ingåtts med säljarna till Coatsink Software Ltd (“Coatsink”) avseende förlängning av perioden för intjänande av tilläggsköpeskilling.

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats fanns det en möjlighet för säljarna till Coatsink att erhålla en tilläggsköpeskilling kopplat till avyttringen av bolaget som skedde den 2 oktober 2020. Utöver den ursprungliga köpeskillingen fanns möjlighet till ytterligare tilläggsköpeskilling om maximalt 42,5 MGBP, förutsatt att särskilt överenskomna finansiella mål uppnåddes på årsbasis 2021 och 2022.  Hittills har 15,7 MGBP erlagts kontant för 2021.

Thunderful kan idag konstatera att en överenskommelse ingåtts med säljarna till Coatsink om att förlänga perioden för intjänande av tilläggsköpeskilling från 2022-12-31 till 2025-12-31 med årliga utbetalningar. Totalt kan 9,0 MGBP komma att erläggas genom kontant betalning till säljarna av bolaget förutsatt att vissa finansiella mål nås under perioden 2023-2025. Ett tak om 0,5x EBIT har överenskommits för aktuell period. Detta belopp ryms inom den ursprungligt avtalade tilläggsköpeskillingen om maximalt 42,5 MGBP.

Thunderful bedömer att denna förändring av tilläggsköpeskilling samt den förändring som kommunicerades den 22 augusti 2022 avseende slutbetalning av tilläggsköpeskilling för förvärvet av Robot Teddy tillsammans har en neutral påverkan på rörelseresultatet i Thunderful Group’s Q3-rapport.

Denna information är sådan information som Thunderful Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom nedanstående kontaktpersons försorg, klockan 22.00 CEST den 14 oktober 2022.

Bifogade filer

Åk till toppen