Thunderful Group delårsrapport januari–september 2022

15 november 2022 · Bifogade filer
Förändringsarbetet börjar ge resultat

Tredje kvartalet juli–september 2022

 • Nettoomsättningen minskade med 4,8 procent till 703,4 MSEK (738,9 MSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 40,9 procent till 38,3 MSEK (64,8 MSEK), motsvarande en rörelsemarginal på 4,6 procent (8,5 procent).
 • Justerad EBITDA minskade med 21,2 procent till 77,4 MSEK (98,3 MSEK), motsvarande en justerad EBITA-marginal på 9,3 procent (12,9 procent).
 • Justerad EBITA minskade med 28,8 procent till 60,3 MSEK (84,7 MSEK), motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 7,2 procent (11,1 procent)
 • Kvartalets resultat uppgick till 11,4 MSEK (48,5 MSEK).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,16 SEK (0,70 SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –71,4 MSEK (–86,0 MSEK).
 • Koncernens likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 222,9 MSEK (257,7 MSEK).
 • Brjann Sigurgeirsson lämnade sin roll som VD. Styrelsen utsåg Anders Maiqvist till tillförordnad VD. Anders Maiqvist är bolagets före detta CFO.
 • Thunderful ingick överenskommelse avseende ändring och erläggande av tilläggsköpeskilling kopplat till förvärvet av Robot Teddy Ltd.
 • Thunderful inledde en dialog med Finansinspektionen kring informationsgivning i samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2020.

Perioden januari–september 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 0,7 procent till 1 830,1 MSEK (1 818,2 MSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 57,7 procent till 52,9 MSEK (125,1 MSEK), motsvarande en rörelsemarginal på 2,6 procent (6,6 procent).
 • Justerad EBITDA minskade med 11,7 procent till 190,4 MSEK (215,6 MSEK), motsvarande en justerad EBITA-marginal på 9,2 procent (11,4 procent).
 • Justerad EBITA minskade med 34,3 procent till 119,1 MSEK (181,2 MSEK), motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 5,8 procent (9,6 procent).
 • Periodens resultat uppgick till –9,2 MSEK (82,1 MSEK).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till –0,13 SEK (1,18 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 91,2 MSEK (-83,5 MSEK).

Händelser efter periodens utgång

 • Thunderful ingick överenskommelse avseende ändring av tilläggsköpeskilling kopplat till förvärvet av Coatsink Software Ltd.
 • Thunderful Group ingick bindande avtal om förvärv av Jumpship Ltd den 15 november 2022.

Thunderful Group inbjuder till webcast 15 november 2022, kl 10.00 CET.
Delårsrapporten för Q3 2022 presenteras och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Frågor kan ställas skriftligen via webcasten. En inspelad version av presentationen kommer även finnas tillgänglig på Thunderful Groups hemsida. Presentationen kommer att hållas på engelska. Delårsrapporten publiceras kl. 07.30 den 15 november 2022.

Moderator för presentationen är Dennis Berggren, analytiker på Carnegie Investment Bank.

Närvarande från Thunderful Group:
Anders Maiqvist, tillförordnad VD
Lennart Sparud, CFO

Webcast länk:
https://ir.financialhearings.com/thunderful-group-q3-2022/register

Denna information är sådan information som Thunderful Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom nedanstående kontaktpersons försorg, klockan 07.30 CET den 15 november 2022.

Åk till toppen