Thunderful Group bokslutskommuniké januari–december 2022

22 februari 2023 · Bifogade filer
Starkt kassaflöde och förbättrad lönsamhet

Fjärde kvartalet oktober–december 2022

 • Nettoomsättningen minskade med 9,2 procent till 1 200,5 MSEK (1 322,6 MSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 71,0 procent till 143,1 MSEK (83,7 MSEK), motsvarande en rörelsemarginal på 12,4 procent (6,0 procent).
 • Justerad EBITDA ökade med 31,4 procent till 185,2 MSEK (140,9 MSEK), motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 16,1 procent (10,2 procent).
 • Justerad EBITA ökade med 40,9 procent till 165,7 MSEK (117,6 MSEK), motsvarande en justerad EBITA-marginal på 14,4 procent (8,5 procent).
 • Kvartalets resultat uppgick till 130,4 MSEK (50,0 MSEK).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,86 SEK (0,71 SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 406,3 MSEK (18,6 MSEK).
 • Koncernens likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick den 31 december 2022 till 493,7 MSEK (122,2 MSEK).
 • Thunderful ingick överenskommelse avseende ändring av tilläggsköpeskilling kopplat till förvärvet av Coatsink Software Ltd.
 • Thunderful förvärvade Jumpship Ltd den 15 november 2022, se not 1 i bifogad
  rapport.

Helåret januari–december 2022

 • Nettoomsättningen minskade med 3,5 procent till 3 030,7 MSEK (3 140,8MSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 6,1 procent till 196,1 MSEK (208,8 MSEK), motsvarande en rörelsemarginal på 6,1 procent (6,4 procent).
 • Justerad EBITDA ökade med 5,4 procent till 375,6 MSEK (356,5 MSEK), motsvarande en justerad EBITDA marginal på 11,7 procent (10,9 procent).
 • Justerad EBITA minskade med 4,7 procent till 284,8 MSEK (298,8 MSEK), motsvarande en justerad EBITA-marginal på 8,9 procent (9,1 procent).
 • Helårsresultatet uppgick till 121,2 MSEK (132,2 MSEK).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,72 SEK (1,90 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 497,5 MSEK (–64,9 MSEK).
 • Styrelsen kommer föreslå till årsstämman att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2022.

Händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Denna information är sådan information som Thunderful Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 07:30 CET den 22 februari 2023.

Åk till toppen