Trading update för Thunderful Group

24 april 2024 · Bifogade filer

Thunderful Group AB (publ) (”Thunderful” eller ”Koncernen”) ger härmed en uppdatering om operativa resultat, finansiella resultat och finansiell ställning.

Trading update januari - mars 2024 – preliminära siffror

Nettoomsättningen för koncernen minskade med 28 procent till 391,7 MSEK (541,6) för perioden.
 
Inom gamessegmentet sjönk nettoomsättningen med 36 procent till 69,0 MSEK (107,0) för perioden. Nedgången i försäljning beror främst på lägre efterfrågan under kvartalet jämfört med föregående år.
 
Inom distributionssegmentet minskade nettoomsättningen med 26 procent till 322,7 MSEK (434,6) för perioden varav Bergsala minskade med 33 procent till 129,1 MSEK (191,3), Amo Toys ökade med 14 procent till 129,3 MSEK (113,5) och Nordic Game Supply minskade med 50 procent till 64,3 MSEK (129,8). Bergsalas nedgång beror främst på en svagare efterfrågan från marknaden. Amo Toys försäljningsökning beror främst på en fortsatt stark efterfrågan inom leksakssegmentet. Nordic Game Supplys försäljningsminskning beror främst på fortsatt rabatterad försäljning för att minska lagernivåerna.
 
Preliminärt justerat EBITDA för koncernen uppgår till -28,9 MSEK (72,6) för perioden. Preliminärt justerad EBITDA för Games-segmentet uppgår till -19,5 (57,8) MSEK för första kvartalet, vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på -28 procent. Justeringar av EBITDA uppgår till 17,8 MSEK och är främst hänförliga till det pågående omstruktureringsprogram som offentliggjordes den 17 januari 2024. Justerat EBITDA för distributionssegmentet uppgick till -2,2 MSEK (19,2) för första kvartalet, vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på -1 procent. Inom distributionssegmentet uppgick Bergsalas justerade EBITDA till -2,9 MSEK (10,0), Amo Toys justerade EBITDA uppgick till 14,8 MSEK (9,0) och NGS justerade EBITDA uppgick till -14,0 MSEK (0,3).
 
Koncernen har fortsatt att utvärdera spelportföljen under första kvartalet i samband med omstruktureringsprogrammet. Detta har lett till nedskrivningar relaterade till aktiverade spelutvecklingskostnader på 72,4 MSEK för perioden. Nedskrivningen har ingen påverkan på koncernens kassaflöden.
 
Uttagen kreditfacilitet uppgick till 573,9 MSEK och koncernens likvida medel uppgick till 70,9 MSEK per den 31 mars 2024, vilket motsvarar en nettoskuld exklusive leasingskuld om 503,0 MSEK. Majoriteten av villkorade tilläggsköpeskilling som skulle betalas under första kvartalet 2024 har skjutits upp till senare under 2024.
 
Koncernen fortsätter att arbeta med omstruktureringsprogrammet inklusive utvärdering av avyttring av icke-strategiska tillgångar.
 
Den fullständiga rapporten för första kvartalet 2024 kommer att publiceras den 15 maj 2024 som planerat.

Bifogade filer

Åk till toppen