Thunderful Group delårsrapport januari–mars 2024

15 maj 2024 · Bifogade filer

Ett kvartal präglat av omstruktureringar och strategisk översyn

Första kvartalet januari–mars 2024

 • Nettoomsättningen minskade med 149,9 MSEK till 391,7 MSEK (541,6*).
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 203,6 MSEK till –184,4 MSEK (19,2), motsvarande en rörelsemarginal på –47,1 procent (3,5). Nedskrivningar av balanserade utvecklingskostnader uppgick till 72,4 MSEK.
 • Justerad EBITDA minskade med 101,5 MSEK till –28,9 MSEK (72,6), motsvarande en justerad EBITDA-marginal på –7,4 procent (13,4).
 • Justerad EBITA minskade med 193,6 MSEK till –141,1 MSEK (52,5), motsvarande en justerad EBITA-marginal på –36,0 procent (9,7).
 • Kvartalets resultat uppgick till –236,2 MSEK (13,5).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –3,36 SEK (0,19).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –155,6 MSEK (64,4).
 • Koncernens likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick den 31 mars 2024 till 130,9 MSEK (329,3).
 • Thunderful Group meddelade att bolaget kommer genomföra ett omstruktureringsprogram for att stärka sin långsiktiga konkurrenskraft. Programmet syftar till att minska kostnaderna och öka fokus på områden med bäst framtida tillväxt- och lönsamhetspotential och beräknas ge en årlig besparing om 90–110 MSEK.
 • Distributionsavtalet avseende Nintendo-produkter i Norden och Baltikum förlängdes med ytterligare två år, det vill säga till mars 2026.
 • Thunderful Group ingick ett avtal avseende överlåtelse av samtliga aktier i sitt tyska dotterbolag verksamt inom publishing, Headup GmbH.

* Retroaktiv omklassificering har skett avseende intäkter relaterat till marknadsaktiviteter. Dessa intäkter, som tidigare redovisades som nettoomsättning, har omklassificerats till övriga rörelseintäkter.
  
Händelser efter kvartalets slut

 • Per Alnefelt tillträdde som ny interim CFO den 8 april 2024 och efterträdde Henrik Lundkvist.
 • Thunderful Group ingick avtal om att avyttra verksamheten och tillgångar i Nordic Game Supply till en köpeskilling motsvarande det bokförda värdet av varulagret med en överenskommen rabatt. Köparen är ett bolag som ägs av Henrik Mathiasen, VD för Bergsala AB och tillförordnad VD för Nordic Game Supply.

Telefonkonferens
Thunderful Group inbjuder till webcast 15 maj 2024, kl 09.00. Delårsrapporten för Q1 2024 presenteras och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Frågor kan ställas skriftligen via webcasten. En inspelad version av presentationen kommer även finnas tillgänglig på Thunderful Groups hemsida. Presentationen kommer att hållas på engelska. Moderator för presentationen är Anton Hoff, analytiker på Redeye.
 
Länk till webcast:
https://ir.financialhearings.com/thunderful-group-q1-report-2024

Bifogade filer

Åk till toppen