Årsstämma

Enligt aktiebolagslagen är årsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägare sin rösträtt i nyckelfrågor, såsom exempelvis ändringar av bolagsordningen, val av styrelse och revisor samt disposition av Bolagets vinst eller förlust.

Årsstämman måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret och utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma.

Enligt Bolagets bolagsordning sker kallelse till årsstämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelse hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse skett ska dessutom annonseras i Dagens Industri.

För att få närvara och rösta på årsstämman, antingen personligen eller genom fullmakt, ska aktieägare dels vara upptagen i den av Euroclear förda aktieboken sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före årsstämman.

Årsstämma 2024

Årsstämman hölls onsdagen den 26 juni kl. 14.00 på Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg.

Relaterade dokument för nedladdning:

Kontakt:
Thunderful Group AB (publ)
Att: IR Bolagsstämma
Kvarnbergsgatan 2
411 05 Göteborg
ir@thunderfulgroup.com

Tidigare årsstämmor

Aktieägarna i Thunderful Group AB, org. nr 559230-0445, (”Bolaget”), kallas till årsstämma tisdagen den 27 april 2021 genom deltagande via poströstning. Närvaro på årsstämman sker uteslutande genom poströstning.

Åk till toppen